Un programa útil

Doncs sí, per primer cop a la meva vida, he fet un programa mínimament útil, que millora l’accessibilitat de les persones invidents en l’escriptura a l’ordinador.
El programa consisteix en un simulador d’escriptura braille. Les tecles FDS JKL passen a ser les tecles 1 2 3 4 5 6 dels teclats braille, i així una persona invident que no vulguis fer servir un teclat normal tal com és concebut, pot escriure sense cap problema.
Ara estic fent la versió que un cop escrita una lletra, la canta, d’aquesta manera pot saber si el que escriu és correcte en tot moment!
Si algú vol el programa, que me’l demani!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.