Percepció del calendari

No se si us passa amb alguna altra cosa, però a mi em passa que des que tinc ús de rao i se que els anys es divideixen en mesos m’he anat fent un mapa mental de com és el calendari.
Per exemple, quan us diuen: “Què fas a l’agost?” quina imatge us ve al cap? O, “Com tens la primera setmana de novembre?” Com us imagineu si ho teniu ocupat?

He intentat dibuixar el meu mapa mental el més exacte possible…

Com es veu a la imatge tinc una estructura més o menys ordenada fins al maig. Quan arriba el juny se’m fusiona amb el juliol, és a dir, per a mi el juny i el juliol són com un mes abans de l’agost. Llavors l’agost és llarg, extens i indefinit, i després ve setembre, que és el primer mes que no és agost. Setembre em serveix per separar vacances de no vacances i per això el dec tenir tant definit. Després de setembre hi ha octubre i novembre que també són com si fossin més o menys el temps que hi ha abans de desembre. Finalment hi ha desembre que depenent de la situació me l’imagino al final de tot, o abans de gener. És la part més difícil de dibuixar ja que és als dos llocs alhora, però depenent de la situació, suposo que es podria comparar amb el gat de Schrödinger, fins que no he d’”obrir” el calendari no es defineix com a últim mes o primer mes.

“Percepcions d’altres persones”

Laura

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.